Kiedy zawieramy umowę?

 

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można zawrzeć w BOK TW Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) lub poza siedzibą naszej Spółki (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst. jednolity z dnia 26 stycznia 2017 r. Dz. U. z 2017, poz. 229).

 

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z TW Sp. z o.o. przez użytkowników);
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 • zamontowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym.

 

Obowiązujące przepisy prawne:

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437).

Art. 6. ust. 1.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 6 ust. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Art. 6 ust. 4.Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst. jednolity z dnia 26 stycznia 2017 r. Dz. U. z 2017, poz. 229):

 • Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:
  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, 
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, które celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
 • Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie."

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/825/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku z późniejszymi zmianami,

§ 5 ust.1  Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.”

§ 5 ust.2  Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości bądź korzystającej z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, której nieruchomość została przyłączona do sieci i wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XLIII/469/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Uchwały Rady Gminy Skrzyszów nr XXXIX/409/18 z dnia 25 września 2018 roku):

§ 9 ust.1  Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy międy przedsiębiorstwem wodno - kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.”

§ 9 ust.3 pkt.1  Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - na jej wniosek"

 

Niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo w odpowiedniej kategorii poniżej