Wody opadowe i roztopowe - sposoby ich zagospodarowania i odprowadzenia

Schemat - Sposób rozliczania wód opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej bez urządzenia pomiarowego

Według prawa budowlanego właściciel posesji jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wody deszczowej na terenie działki.

Rozwój terenów pod zabudowę jednorodzinną i urbanizacja przyczyniają się do systematycznego wzrostu ilości ścieków deszczowych (utwardzane nawierzchnie, chodniki, powierzchnie dojazdowe, budynki). W przypadku braku kanalizacji deszczowej lub przy zbyt małej jej przepustowości mogą pojawić się problemy z ich odprowadzeniem.