Ścieki
ŚciekiOczyszczalnia ścieków


Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieki dzieli się na:
  • ścieki bytowo-gospodarcze - powstają z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych - do utrzymywania higieny osobistej, spłukiwania urządzeń sanitarnych, przygotowywania posiłków itp.,
  • ścieki przemysłowe - zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych,
  • ścieki rolnicze - powstają z wód spływających z pól i gospodarstw wiejskich - zawierają zwykle nawozy sztuczne, pestycydy oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami,
  • wody opadowe - są ściekami powstającymi z opadów atmosferycznych, zmywających tereny zabudowane,
  • ścieki komunalne - są mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych.

Ścieki które trafiają do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. są ściekami komunalnymi łączącymi ścieki płynące z miasta oraz ścieki z Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.

Ścieki pochodzące z miasta Tarnowa i okolic trafiają rurociągami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, gdzie dzięki stale unowocześnianym technologiom są oczyszczane z zanieczyszczeń zarówno organicznych jak i nieorganicznych i odprowadzane do rzeki Biała Tarnowska. Parametry ścieków odprowadzanych do środowiska utrzymywane są znacznie poniżej wymaganych wartości granicznych (patrz - jakość ścieków).

Wymogi odnośnie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r.

Praca Zakładu Oczyszczalni Ścieków jest również regulowana za pomocą Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2007 r. o pozwoleniu wodno-prawnym: na eksploatację oczyszczalni ścieków, odprowadzanie mieszaniny ścieków miejskich z miasta Tarnowa oraz ścieków zakładowych z terenu Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie oczyszczonych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska w km 2+000, w ilości nie przekraczającej: Q max dob = 86400 m3/dobę;
Q śr dob = 70 000 m3/d.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. rozbudowując sieć kanalizacyjną kierują swoje działania w kilku kierunkach. Działania te zmierzają do jak najszerszego odbioru ścieków z terenów okolicznych gmin. Głównymi kierunkami tych działań są:
  • rozbudowa sieci kanalizacyjnej: grawitacyjnej, sanitarnej i ogólnospławnej,
  • budowa sieciowych przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych,
  • likwidacja lokalnych niskosprawnych oczyszczalni ścieków,
  • tranzyt ścieków z obszarów sąsiednich gmin.


Teren centrum Miasta Tarnowa objęty jest siecią kanalizacji ogólnospławnej, na terenach gmin i osiedlach poza centrum Tarnowa budowana jest wyłącznie kanalizacja sanitarna. Należy podkreślić, że przeważające tereny objęte siecią kanalizacyjną posiadają korzystne spadki terenu w kierunku do tarnowskiej oczyszczalni. Istnieją jednakże obszary, gdzie wymagane są przerzuty ścieków, w tym celu Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. wybudowały dziesiątki przepompowni ścieków.


Wszelkie prawa zastrzeżone dla Wodociągi Tarnów