Laboratorium Badania Wody i Ścieków

 ak1a1o1j1d1k1c1

 

 

 

 

Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o od 2012 r. jest w posiadaniu Certyfikatu Akredytacji nr AB 1350 w zakresie badań fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków. Obecnie trwa juz trzeci cykl akredytacji. Co roku audytorzy PCA potwierdzają kompetencje naszego personelu oraz dysponowanie odpowiednimi zasobami do realizacji zamierzonych celów.

W czerwcu 2019 r., po kolejnej ocenie PCA, Laboratorium otrzymało zaktualizowany certyfikat akredytacji, zgodnie z nową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co oznacza, że skutecznie wdrożyło wszystkie wymagania zawarte w znowelizowanym dokumencie odniesienia i ma mozliwość świadczenia usług swoim klientom na podstawie aktualnie obowiązujących międzynarodowych wymagań dla akredytowanych laboratoriów. 

    Nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
      Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.
 

Zakres akredytacji obejmuje obecnie badania ścieków i wody różnego pochodzenia, w tym:

  • pobieranie próbek wody i ścieków,
  • 28 parametrów fizykochemicznych, 9 parametrów mikrobiologicznych i 2 parametry sensoryczne w wodzie,
  • 16 parametrów fizykochemicznych w ściekach.

Badania wykonywane są wg znormalizowanych metodyk badawczych, przyjętych w jednakowej formie w Europie i/lub na świecie. Badania wg każdej z tych metodyk są realizowane przez upoważniony, doświadczony personel z zadowalająca precyzją i niepewnością pomiaru.

Kompetencje naszego personelu są systematycznie potwierdzane m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości, podczas których wyniki badań uzyskiwane w naszym Laboratorium są porównywalne w stopniu satysfakcjonujący z wynikami kilkudziesięciu innych laboratoriów biorących udział w porównaniu.

Rzetelność i wiarygodność wyników analiz gwarantuje również nadzór nad kluczowymi procesami w laboratorium, w tym regularna wewnętrzna kontrola jakości badań, nadzór nad stosowanym wyposażeniem, podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących w pracy laboratorium, kontrola zakupów, współpraca z zaufanymi kontrahentami, ocena ryzyka oraz szereg innych działań i narzędzi, które składają się na system zarządzania w Laboratorium.

Polskie Centrum Akredytacji regularnie podkreśla mocne strony naszego Laboratorium takie jak doświadczenie i wysokie kompetencje personelu, czy zaangażowanie Kierownictwa i pracowników w utrzymanie systemu zarządzania oraz w realizowanie polityki jakości firmy. Ze szczególną satysfakcją pragniemy zwrócić uwagę, że zespół auditorów PCA po raz kolejny już nie wskazał żadnych słabych punktów w funkcjonowaniu Laboratorium.