Informacja
Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz.2294)
1. Wartości parametrów w ramach podstawowego zakresu badań wody
Lp.
Badany parametr
Jednostka
SUW
Zbylitowska
Góra
SUW
Kępa
Bogumiłowicka
SUW
Świerczków
Wartość dopuszczalna
Bakteriologiczne Wskaźniki Jakości wody
1
Escherichia coli
jtk/100 ml 1)
0
0
0
0
2
Bakterie grupy coli
jtk/100 ml 1)
0
0
0
0
3
Clostridium perfringens
(łącznie z przetrwalnikami)
jtk/100 ml 1)
0
0
0
0
4
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22+2 °C po 72h
jtk/1 ml 1)
5
3
4
BNZ2)
(100)3)
Fizyko-Chemiczne WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY
5
Barwa
mg Pt/dm3
<2,5
<2,5
<2,5
BNZ2) + akceptowalny
(15)3)
6
Mętność
NTU
0,19
0,11
0,12
1
7
pH
-
7,7
7,4
7,3
6,5-9,5
8
Przewodność
µS/cm w 25°C
409
497
537
2 500
9
Smak
-
BNZ2)
BNZ2)
BNZ2)
BNZ2) + akceptowalny
10
Zapach
-
BNZ2)
BNZ2)
BNZ2)
BNZ2) + akceptowalny
11
Chlor wolny
mg/l
0,23
0,24
0,25
0,3
12
Amonowy jon
mg/l
<0,052
<0,052
0,060
0,50
13
Azotyny
mg/l
<0,033
<0,033
<0,033
0,50
14
Azotany
mg/l
6,37
5,67
13,7
50
15
Glin
µg/l
29
-
-
200
16
Mangan
µg/l
24
27
39
50
17
Żelazo
µg/l
<10
15
<10
200
18
Twardość
mg CaCO3/l
187
250
242
60-500
mval/l
3,74
5,00
4,84
1,20 €“ 10,0
st. niemiecki
10,51
14,04
13,60
3,36 €“ 28,0
mmol/l
1,87
2,50
2,42
0,60 €“ 5,00
1) jtk €“ jednostki tworzące kolonię
2) BNZ €“ bez nieprawidłowych zmian
3) €“ wartość w nawiasie podaje wymaganie dla parametru przed nowelizacją rozporządzenia
 
2.Wartości parametrów w ramach monitoringu przeglądowego wody - rozszerzony zakres badań wykonywanych z częstotliwością zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (uwzględniającą wielkość produkcji).
Lp.
Badany parametr
Jednostka
WODA PODAWANA DO SIECI
Wartość dopuszczalna
SUW Zbylit. Góra
SUW Kępa Bogumił
SUW Świerczków
1
Ołów
µg/l
< 1,0
< 1,0
<1,0
10
2
Kadm
µg/l
< 0,30
< 0,30
< 0,30
5
3
Miedź
mg/l
< 0,0020
<0,0020
0,0038
2,0
4
Chrom
µg/l
< 4,0
< 4,0
< 4,0
50
5
Rtęć
µg/l
< 0,050
< 0,050
< 0,050
1
6
Sód
mg/l
11,4
13,5
16,0
200
7
Magnez
mg/l
10,7
11,9
11,4
30-1251)
8
Potas
mg/l
3,42
4,03
3,62
Brak wymagań
9
Wapń
mg/l
70,1
79,3
76,8
Brak wymagań
10
Nikiel
µg/l
< 5,0
< 5,0
< 5,0
20
11
Arsen
µg/l
< 1,0
< 1,0
< 1,0
10
12
Selen
µg/l
< 2,0
< 2,0
< 2,0
10
13
Antymon
µg/l
< 1,0
< 1,0
< 1,0
5
14
Bor
mg/l
< 0,050
< 0,050
<0,050
1,0
15
Tryt
Bq/l
<3,5
< 3,5
<3,5
100
16
Ogólny węgiel organiczny (OWO)
mg/l
3,1
2,7
1,1
BNZ 2)
(5,0) 3)
17
Fluorki (F-)
mg/l
<0,10
0,10
<0,10
1,5
18
Bromiany
µg/l
< 5,0
< 5,0
< 5,0
10
19
Suma chloranów i chlorynów
mg/l
0,51
-
-
0,7
20
Chlorki (Cl-)
mg/l
14
44,85
15
250
21
Siarczany (SO42-)
mg/l
20
56,0
37
250
22
Cyjanki
µg/l
< 15
< 15
< 15
50
23
Benzo(a)piren
µg/l
< 0,006
< 0,006
< 0,006
0,010
24
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
µg/l
< 0,024
< 0,024
< 0,024
0,10
25
Akryloamid
µg/l
< 0,075
< 0,075
< 0,075
0,10
26
Epichlorohydryna
µg/l
< 0,060
< 0,060
< 0,060
0,10
27
1,2- Dichloroetan
µg/l
< 1,0
< 1,0
< 1,0
3,0
28
Suma Trihalometanów (THM)
µg/l
< 4,0
< 4,0
4,54
100
29
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu
µg/l
<2,0
< 2,0
<2,0
10
30
Benzen
µg/l
< 0,4
< 0,4
< 0,4
1,0
31
Chlorek winylu
µg/l
< 0,20
< 0,20
< 0,20
0,50
32
dawka orientacyjna
mSv/rok
0,01
0,01
0,01
0,10
33
Suma pestycydów
µg/l
< 0,40
< 0,40
< 0,40
0,50
1) wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
2) BNZ €“ bez nieprawidłowych zmian
3) wartości w nawiasie podają wymaganie przed zmianą rozporządzenia