lab_20130313_1101106910
lab_20130313_1179730985
lab_20130313_1228859726
lab_20130313_1366114608
lab_20130313_1481910056
lab_20130313_1580876311
lab_20130313_1634248923
lab_20130313_1675128669
lab_20130313_1901838374
lab_20130313_1903112265
lab_20130313_2009543279
lab_20130313_2023666290

        Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. zostało powołane, aby sprawować monitoring jakości wody produkowanej przez Spółkę oraz nadzór nad skutecznością oczyszczania dostarczanych do Spółki ścieków. Zespół doświadczonych analityków codziennie prowadzi szereg szczegółowych analiz parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków, wykonując miesięcznie kilka tysięcy analiz próbek środowiskowych. Wykorzystuje do tego celu metody badawcze oparte na normach europejskich i międzynarodowych (obowiązujących również w Polsce), jak również nowoczesną aparaturę analityczną. Laboratorium poprzez wyniki swoich analiz dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. i dostarczanej konsumentom wody do spożycia spełnia wymagania przepisów prawnych. Z kolei wyniki badań w odniesieniu do ścieków pokazują w sposób obiektywny, że ścieki oczyszczane w Spółce są odprowadzane do środowiska zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i nie stanowią dla niego zagrożenia.
 
Poza wymienioną wyżej misją, Laboratorium świadczy również usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich klientów.
Firmie przyświeca zasada ciągłego doskonalenia. W pracy laboratorium badawczego wiąże się to m.in. z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji personelu, udziałem w badaniach biegłości, modernizacją sprzętu i warunków środowiskowych czy wdrożeniem systemu zarządzania. Wszystko to doprowadziło do uzyskania w sierpniu 2012 r. certyfikatu akredytacji dla Laboratorium (nr certyfikatu: AB 1350).
Od 2007 r. posiadamy również pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie dotyczącą zatwierdzenia Laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każdorazowo decyzja wydawana jest na okres 1 roku i opiera się na ocenie wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości w laboratorium.