jw new1przetargi1komunikaty1

Informacja dla Odbiorców Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów, Gminy Wierzchosławice, Gminy Pleśna, Gminy Lisia Góra, Gminy Pilzno i Gminy Tuchów

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 6 maja 2021 r., znak: KR.RZT.70.4.2021, informują, że nowa taryfa na okres 3 letni, została ogłoszona w dniu 24 maja 2021r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Szanowni Państwo!

Tarnowskie Wodociągi są partnerem stowarzyszonym  w transnarodowym projekcie DEEPWATER-CE, finansowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa pt.:

„Opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej zagrożonych zmianami klimatu i konfliktami użytkowników”.

deepwater1

Nasz obszar ujęć wód podziemnych Świerczków, stanowi jedyny polski obszar pilotażowy międzynarodowego projektu, w którym prowadzone są badania dotyczące dodatkowego zasilania wód podziemnych (z ang. Managed Aquifer Recharge - MAR). Prace badawcze są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, będącym polskim partnerem projektu.

deepwater2

(fot. M. Sołtysiak)

 

Cele projektu DEEPWATER-CE to m.in.

  • opracowanie zestawu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji związanych z możliwością zastosowania dodatkowego zasilania wód podziemnych w Europie Środkowej w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmian klimatu oraz by zapewnić dostęp do wody dobrej jakości dla ludności, rolnictwa i gospodarki
  • rozpowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości na temat korzystnego wpływu dodatkowych technik zasilania wód podziemnych na zwiększenie ilości i jakości zasobów wodnych w warunkach zmian klimatycznych, co korzystnie wpływa na gospodarkę wodną, niwelując konflikty użytkowników o dostęp i sposób użytkowania zasobów wodnych.
  • opracowanie studium wykonalności dodatkowego zasilania na czterech obszarach pilotażowych w Polsce, Chorwacji, Słowacji i na Węgrzech.
  • opracowanie wspólnej strategii podejścia do regulacji prawnych związanych ze stosowaniem technik dodatkowego zasilania wód podziemnych w krajach Europy Środkowej

Ważną częścią projektu jest przetestowanie opracowanych pomysłów w czterech europejskich obszarach badań, stanowiących obszary referencyjne dla zweryfikowania i analizy działania sześciu różnych typów dodatkowego zasilania wód podziemnych.

Tutaj jako Wodociągi Tarnowskie odgrywamy bardzo istotną rolę reprezentując Polskę!

Na naszym obszarze ujęcia wody pitnej Świerczków prowadzone są badania dotyczące dwóch technik dodatkowego zasilanie wód podziemnych, jakimi są infiltracja brzegowa oraz zasilanie rowami infiltracyjnymi w dolinie rzeki Dunajec.

 

deepwater3

(fot. K. Stachniak)

 

W ramach projektu na naszym obszarze poboru wód, prowadzone są badania geofizyczne, badania mineralogiczne i składu chemicznego gruntów oraz wód podziemnych. Prowadzone są także badania modelowe dotyczące hydrologii i hydrogeologii analizowanej części zlewni Dunajca i Białej.
Wnioski z badań mają posłużyć ocenie efektywności ujęcia, możliwości rozbudowy ujęcia poprzez zwiększenie objętości pompowanej wody oraz być modelowym przykładem stosowania tych 2 technik dla innych lokalizacji w krajach Europy Środkowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami działań projektu na stronie głównej projektu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

Zapraszamy także do aktywnej dyskusji na temat wyników projektu na forum dyskusyjnym LinkedIn:

https://www.linkedin.com/groups/13847309/

 

ebok 1

 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Tarnowskich Wodociągów Spółka z o.o.

Niniejszym miło nam zakomunikować, iż udostępniamy kolejną funkcjonalność naszego sytemu, tzw. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta,  które ułatwi Państwu kontakt z naszą spółką oraz pozwoli na załatwianie niezbędnych spraw  w szybki i wygodny sposób. Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności.

Informacja dla Odbiorców Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów, Gminy Wierzchosławice, Gminy Pleśna, Gminy Lisia Góra, Gminy Pilzno i Gminy Tuchów

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2018 r. poz. 1152), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak: KR.RET.070.185.2018, informują, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 10 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2018 r. poz. 1152), wchodzi w życie od dnia 18 maja 2018 roku.

akr_1

    Z przyjemnością informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, po 4 latach od udzielenia akredytacji dla Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., oraz po przeprowadzeniu jego ponownej oceny w lipcu 2016 r., podtrzymało swoją decyzję z 2012 r. oraz przedłużyło  akredytację dla Spółki na kolejne 4 lata. Tym samym PCA potwierdziło, że akredytacja dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. pozostaje w mocy do 20.08.2020 r., czego dowodem jest Certyfikat Akredytacji nr AB 1350, wydany w dniu 21 lipca 2016 r.

    Nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
      Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.