STK1

Sposób naliczania opłat za nasze usługi?

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi Klientami (szczegółowe informacje dot. rodzajów umów znajdziesz tutaj):

  • usługa zaopatrzenia w wodę - dostarczoną wodę rozliczamy na podstawie wskazania wodomierza głównego;
  • usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, na podstawie wodomierza zamontowanego na hydroforze;
  • usługi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie za dwie usługi ustalamy na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Częstotliwość rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków?

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach:

  • od jednego do dwóch miesięcy dla Odbiorców Instytucjonalnych,
  • co dwa miesiące dla  Odbiorców Indywidualnych.


Rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, gdy:

  • pracownicy Tarnowskich Wodociagółw przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • wartość wykazanego na fakturze szczunku jest zaniżona lub zawyżona;
  • w miesiącu wolnym od odczytu przez pracownika Tarnowskich Wodociągów;
  • w przypadku przepisania umowy na innego Odbiorcę;

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawanne będą za odczyt kontrolny.

 

Ustalenie ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, gdy wodomierz nie działa prawidłowo?

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustalamy na podstawie średniego zużycia z 3 poprzednich okresów rozliczeniowych.